עץ הזית – גיזום וכריתת עצים

  פקודת היערות של קק"ל

  כריתת עצים מהווה עבירה פלילית גם אם הם נמצאים בשטח פרטי בבעלותכם. ציטוט מתוך פקודת היערות של קק"ל, סעיף 15:

  "לא יכרות אדם עץ זית או עץ חרוב או כל אילן אחר המוגן לפי צו שניתן עפ"י סעיף 14 מפקודה זו, וכן עץ בוגר, כהגדרתו בסעיף 83 ג לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בכל מקום שהם גדלים, ולא יעביר את עציהם של אותם אילנות אלא אם קיבל תחילה רישיון לכך בטופס הקבוע מפקיד היערות."

  העונש הצפוי על כריתת עץ יכול להגיע עד כדי מאסר בפועל ותשלום קנס כספי. להלן ציטוט מסעיף 17 מפקודת היערות:

  "כל העובר על הוראה מהוראות סעיף 5 יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר שנים-עשר חודש או לקנס כאמור בסעיף 61 (א)( 3) לחוק העונשין, התשל"ז 1977- (להלן – חוק העונשין) או לשני העונשין כאחד, ונוסף על כך יוכלו לצוות עליו לשלם אותם תשלומי נזק, ככל שיורה בית המשפט."

  לשם כריתת עץ יש להוציא את הטופס בקשה והחלטה לגבי כריתת/העתקת אילן מוגן מהאינטרנט ולמלותו.

  לחץ כאן – טופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות

  חברה לבניית אתרים חברה לבניית אתרים